A word from CBSE Chairmen and Secretary

“Knowledge is the essence of life”  ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಸ್ವಾಮಿ …